მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სერვისების მიწოდების სისტემის დეცენტრალიზაციის მიზნით სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციას ახორციელებს